Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Sárvári Vadkert Zrt. a Vadkert Major***, Sárvár (cím: 9600 Sárvár, Vadkert körút 2., honlap: www.vadkertmajor.hu) üzemeltetőjeként minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy a szállást foglaló, személyes adataikat megadó vendégeink már a foglalás, illetve személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:

Név: Sárvári Vadkert Zrt.

Székhely: 9600 Sárvár, Vadkert körút 2.

Cégjegyzékszám: 18 10 100688

Adószám: 14371929-2-18

Képviseli: Iszak Tünde

E-mail: vadkert@vadkertmajor.hu

Honlap: www.vadkertmajor.hu

(a továbbiakban úgy is, mint: „Adatkezelő”)

Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”);
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
  • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
  • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv.”);
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.

 

AZ EGYES ADATKEZELÉSEK
 

1. ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

Cégünk lehetőséget biztosít online szállásfoglalásra annak érdekében, hogy gyors, kényelmes és költségmentes módon foglalhasson szobát a Vadkert Majorban. 

Az adatkezelés célja: a szállásfoglalás megkönnyítése, költségmentessé, hatékonyabbá tétele.

Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja], az Adatkezelő és érintett közötti szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám); telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, bankkártya száma, SZÉP-kártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név), képviselő, kapcsolattartó neve, e-mail címe és telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.

Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online szállásrendszerhez informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.

Adatfeldolgozó neve: Previo.hu Kft.
Székhelye: 1119 Budapest, Petzvál József u. 4/a.
Adatfeldolgozói feladat leírása: Az online szállásfoglalás lehetőségének biztosítása, a honlap üzemeltetése.